pl
plen

czytaj więcej

REGULAMIN

REGULAMIN

1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego apartamentów dostępnych na stronie bobapart.pl przez Radny Capital sp. z o.o. al. płk Władysława Beliny Prażmowskiego 20a/6, 31-514 Kraków, NIP: 6751637356, REGON: 369533213, wpisaną pod numerem KRS: 0000719759 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000 zł (Wynajmujący), oraz warunki dokonywania ich rezerwacji.
 2. Najem Apartamentu ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Klienta, w związku z czym nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu apartamentu. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, którego akceptację Klient potwierdza wypełniając formularz rezerwacji.

2

 1. Celem dokonania rezerwacji Usługi Klient wypełnia i przesyła Wynajmującemu formularz rezerwacji dotyczący danego Apartamentu, poprzez serwis internetowy bobapart.pl. lub stronę pośrednika Umowa zawarta jest w chwili uznania rachunku bankowego Wynajmującego kwotą płatności za najem.
 2. W razie rezygnacji z najmu w terminie do 1 dnia przed umówionym rozpoczęciem świadczenia, Wynajmujący zwraca Klientowi uiszczony czynsz, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Wynajmujący nie zwraca czynszu w razie rezygnacji z najmu umówionego w opcji bezzwrotnej niezależnie od chwili rezygnacji.

3

 1. Wydanie i zwrot Apartamentu odbywa się w godzinach i w sposób ustalony z Wynajmującym.
 2. Wydanie Apartamentu Klientowi następuje począwszy od godziny 15:00 a zwrot ostatniego dnia najmu najpóźniej o godzinie 11:00, chyba że strony poczynią inne ustalenia.
 3. Ostatniego dnia najmu Klient zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Apartament w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
 4. W razie niedokonania zwrotu Apartamentu w ustalonej godzinie, po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany do zapłaty czynszu najmu za każdą kolejną rozpoczętą dobę najmu.

4

 1. Klient jest odpowiedzialny za szkody, jakie wyrządzi on lub osoby mu towarzyszące w budynku w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Klienta znajdujących się w Apartamencie.
 3. Klient nie może oddać Apartamentu w podnajem.
 4. Za pozostawiony nieporządek wykraczający normalne użytkowanie lokalu na czas rezerwacji, Klient ponosi dodatkową opłatę 50 PLN, którą zostanie obciążony po wymeldowaniu, a zdjęcia apartamentu i informacja o obciążeniu zostanie przesłana na podany w rezerwacji adres email. W szczególności dotyczy to pozostawienia nieporządku, trwałych plam na pościeli czy ręcznikach, zniszczeń mebli czy wyposażenia.

5

 1. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu pod rygorem zerwania umowy najmu.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 6:00.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uszanowania ciszy nocnej i spokoju innych osób korzystających z sąsiednich apartamentów.
 4. Klienci wynajmujący lokale z balkonami mają całkowity zakaz zaśmiecania ogrodu budynku sąsiedniego, co po weryfikacji monitoringu łączy się z dodatkową opłatą 50 zł za sprzątanie zgodnie z § 4 pkt 4.
 5. Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez Klienta, w szczególności wobec agresywnego zachowania wobec innych korzystających z apartamentów.
 6. Klienci (po wcześniejszej) rezerwacji mają bezpłatnie dostępne wskazane miejsca parkingowe. W przypadku użytkowania miejsca parkingowego bez rezerwacji klient ponosi opłatę 50 zł/ za dzień postoju.

6

Klient oświadcza, iż został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

7

 1. Administratorem danych osobowych jest Radny Capital z o.o. al. płk Władysława Beliny Prażmowskiego 20a/6, 31-514 Kraków, NIP: 6751637356, REGON: 369533213, wpisaną pod numerem KRS: 0000719759 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000 zł (dalej: "Administrator"). Kontakt z Administratorem - pod ww. adresem, lub droga elektroniczną: biuro@bobapart.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, lub – na Państwa żądanie - podjęcia działań celem zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. dla celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych – w tych przypadkach jedynie jeżeli wyrażą Państwo zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a RODO).
 3. Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”,
 4. Administrator przetwarza jedynie informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy nie będzie możliwe.
 5. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdej chwili bez uzasadnienia.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w przypadkach wskazanych w pkt. 2 lit. a) i b), natomiast w przypadku wskazanym w pkt. 2 lit c - do momentu wycofania Państwa zgody na przetwarzanie w przypadku celów marketingowych.
 7. Administrator zapewnia, że chroni dane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracował procedury bezpieczeństwa mające zapobiec ich nieuprawnionemu ujawnieniu.
 8. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi prawnej, księgowej i informatycznej, oraz świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem wykonania umowy. W tych przypadkach Spółka zawiera z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych o zapisach spełniających wymogi minimum takie jak określone w art. 28 RODO.
 10. Nie przekazujemy danych osobowych do żadnego państwa trzeciego, ani nie podejmujemy wobec użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, otrzymania kopii, sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także wnieść sprzeciw co do ich przetwarzania, albo zażądać ich przeniesienia do innego administratora.
 12. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.